Екологія довкілля та безпека життєдіяльності журнал


Екологія довкілля та безпека життєдіяльності журнал Скачать

Оптимальною вважається мережа, де відстань між полігонами складає в середньому 1 см на карті. Таким чином, здоров’я — один з найважливіших нормативних показників стану безпеки. Це пов’язано зі збільшенням часу фільтрації рідини та збільшенням питомого внеску підземних вод у загальний стік і може призвести до проявів сезонного мікроелементозу на ґрунті, збільшення надходження в організм мікроелементів: Sr, Mn, Cu на фоні відсутності F, J. Таким чином, термін «загроза» відображає можливість виникнення деяких умов технічного, природного, соціально-політичного або воєнного характеру, при наявності яких можуть наступити несприятливі події та процеси (наприклад, техногенні катастрофи на промислових підприємствах або стихійні лиха, економічні або соціальні кризи тощо). Аварія — небезпечна подія техногенного, природного чи антропогенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об’єкті або території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. Науково обґрунтований екологічно-безпечний підхід шляхом реалізації екологічного аудиту геологічного середовища для родовищ корисних копалин, які розташовані в межах санітарних зон родовищ підземних вод (на прикладі Стинавського нафтового родовища).

Серед розвинених країн світу Україна посідає 2-е місце за рівнем смертності всього населення і 17-е — дитячої. Вона реалізується на основі комплексної еколого-геологічної оцінки умов і факторів розвитку небезпечних зсувних процесів у межах Харківської області і є невід’ємною складовою екологічної безпеки території дослідження. Варто зазначити, що завдання е надзвичайно складним, якщо зважати на масштаб антропогенного впливу на НС. Приведений в дисертації методологічний та практичний досвід може бути використаний для аналогічних або близьких геологічних об ’ єктів (наприклад для Битківського нафтового родовища, розташованого в зоні Надвірнянського водозабору). Такі ж кларки розраховані для ґрунтів, вод тощо. Нами розроблені структури баз даних екологічної інформації по кожному з десяти компонентів екосис­тем (включаючи і техносферу), які потім об’єднані в комп’ютерний банк екологічної інформації. Качинський, важливо вказати на два нові поняття введені ООН, які отримали останнім часом в JU офіційних документах широке використання: «Індекс суспільного розвитку» (Human Development Index, HDI) і «Індекс прав людини* (Human Freedom Index, HFl). Виконані дослідження по комплексній оцінці гідрохімічних умов стану геологічного середовища дозволили встановити відповідність кожного типу геологічного середовища гідро ­ хімічним комплексам підземних вод зі своєю вертикальною та горизонтальною зональністю, які є чинниками екологічної безпеки ГС. Насамперед, людині необхідні знання про навколишній світ і правила безпечної поведінки в ньому. У книзі наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв’язання екологічних проблем у різних куточках світу. В п ’ ятнадцятому розділі «Екологічний стан геологічного середовища Яворівського гірничопромислового району та технологія оптимізаційних рішень» приведені результати еколого-геологічної характеристики району та детально охарактеризовані Язівське та Немирівське родовища самородної сірки з точки зору екологічної безпеки. Вернадський); оболонка Землі, в якій сукупна діяльність живих організмів виявляє себе як геохімічний фактор планетарного масштабу. Зокрема подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Екосередовище і сучасність / С. Для этого необходимо изучить динамику природных изменений всех компонентов и влияния на них антропогенных факторов. Екологічна безпека є органічним складовим компонентом національної безпеки. Відповідно система «Л — НС» змінюється у разі зміни будь-якого з її компонентів. Вперше побудовані картографічні моделі Куп’янської промислово-міської агломерації з визначенням показників розчленованості рельєфу, висот схилів, кутів нахилу поверхні рельєфу, перегинів поверхні рельєфу, тангенціальної кривизни схилів, як невід’ємна складова комплексної еколого-геологічної оцінки умов і факторів катастрофічного розвитку зсувів локального рівня. Сам термін «екологічна оцінка» з’явився перед проведенням у 1972 р. Якщо ж вміст того чи іншого елемента в досліджуваному районі перевищує гра­нично допустимі концентрації (ГДК), то цей елемент стає токсичним, тобто шкідливим для організму людини. Тобто ізолінії концентрацій елементів на картах проводяться не довільно, як іноді можна бачити на геохімічних картах, а тільки через харак­терні інтервали.

Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності"